W roku 2016 opracowana została dokumentacja projektowa na wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Augustyna Steffena w Pasłęku. Dokumentacja obejmuje teren w części już zagospodarowany oraz określa kwatery dla przyszłego zagospodarowania i wydzielenia miejsc pochówku. Wydzielone zostały ścieżki o nawierzchni z kruszywa oraz ścieżki utwardzone kostką betonową płukaną. Zadanie podzielono na etapy.

Zakres prac przewidziany do wykonania w roku 2017 dotyczy budowy ścieżki z kostki betonowej o łącznej powierzchni 729 m2 i ścieżki z kruszywa w obrzeżach betonowych o łącznej powierzchni 110 m2. Wykonawcą robót jest firma „DOMLUX” Sp. z o.o. ul. A. Steffena 12a w Pasłęku, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym. Umowa z wykonawcą podpisana została w dniu 3 października 2017r., koszt robót budowlanych to 198 404,12 zł brutto. Termin wykonania prac zgodnie z umową wpływa w dniu 15.12.2017r. W dniu 10.10. br przekazano plac budowy wykonawcy robót w obecności administratora cmentarza.

Oprac.: M. Sidor

Zdjęcia wykonane przed przystąpieniem do realizacji zadania:


Warto wspomnieć, że trwają również prace na cmentarzu komunalnym przy ulicy Osińskiego, na którym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Pasłęka wykonuje kolejne nawierzchnie alejek. W ramach tych robót powstanie łącznie 124,5 m2 nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu „starobruk” w kolorze czerwonym. Termin wykonania prac upływa w dniu 27.10.2017r. Koszt ich wykonania wyniesie 19.907,55 zł brutto.

Oprac.: P. Klimczak

Zdjęcia wykonane w trakcie realizacji zadania: