Urząd Miejski w Pasłęku informuje, iż opłaty za korzystanie ze środowiska wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłaty za korzystanie ze środowiska (Dz. U. 2017 poz. 723) z dniem 1 stycznia 2018 r. stanowiące obecnie jeden z podstawowych elementów ceny przyjęcia odpadów do przetworzenia przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Elblągu radykalnie wzrosły.

W związku z wysokim wzrostem opłaty za korzystanie ze środowiska Rada Miejska w Elblągu podjęła uchwałę nr XXXIV/714/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za przyjęcie odpadów do zagospodarowania przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Elblągu obowiązującą od dnia 1 czerwca 2018 r. w wyniku której samorząd elbląski ustalił wzrost ceny przyjęcia odpadów komunalnych do zagospodarowania przez ZUO Sp. z o. o.

Podwyżka cen odpadów komunalnych odbieranych z terenu gminy Pasłęk obejmuje dwa rodzaje odpadów: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01, oraz zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu o kodzie 17 09 04. Wartość stawki powyższych odpadów wynosiła 324,00 zł//Mg i wzrosła o 18,33%, co daje kwotę 383,40 zł/Mg brutto.

Biorąc pod uwagę ilość odebranych odpadów w 2017 r. wzrost kosztów ponoszonych za utylizację w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zwiększy się o ok. 158 tys zł., co spowoduje brak możliwości samofinansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z powyższym konieczna jest kolejna podwyżka stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmująca wszystkie nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe.

Wzrost opłaty za zagospodarowanie dotyczy odpadów niesegregowanych, których ilość jest stosunkowo większa niż odpadów zbieranych selektywnie. Do zwiększenia kosztów utrzymania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przyczynia się również obniżający się poziom segregacji. Duża część mieszkańców nadal deklaruje gromadzenie odpadów w sposób nieselektywny oraz zanieczyszcza odpady zebrane selektywnie innymi, co prowadzi do odbierania ich jako niesegregowane. Takie działania wiążą się z wyższą opłatą za utylizację.

Kolejnym czynnikiem zwiększającym nakłady finansowe są dodatkowe zlecenia dotyczące usuwania wyrzucanych odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych lub w terminach nieobjętych harmonogramem, których firma świadcząca usługę odbioru nie ma obowiązku odebrać przy ustalonym planie odbiorów odpadów komunalnych. W związku z tym gmina ponosi dodatkowe wydatki, które zwiększają koszta całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na chwilę obecną koszty zagospodarowania poszczególnych odpadów oraz ich ilość odebrana w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj odpadu

Kod odpadu

Opłata brutto za zagospodarowanie odpadów (zł/Mg)

Ilość odebranych odpadów w poszczególnych latach (Mg)

do 31.05.2018r.

od 01.06.2018r.

2015

2016

2017

Niesegregowane odpady komunalne

20 03 01

324,00

383,40

3791,000

4400,280

4344,016

Papier i tektura

20 01 01

92,88

92,88

148,500

163,422

188,060

Szkło

20 01 02

62,64

62,64

274,300

293,820

279,620

Tworzywa sztuczne

20 01 39

92,88

92,88

336,800

415,020

443,212

Metale

20 01 40

16,20

16,20

0,100

0,206

0,120

Odpady ulegające biodegradacji

20 02 01

18,90

18,90

264,900

374,400

325,420

Inne niewymienione frakcje zbierane selektywnie (popiół)

20 01 99

172,80

172,80

239,100

264,440

294,100

Odpady wielkogabarytowe

20 03 07

205,20

205,20

42,200

58,970

97,370

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 32

6 480,00

6 480,00

0,300

0,313

0,271

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 01

18,36

18,36

0,000

14,760

190,720

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 07

54,00

54,00

0,000

4,260

5,700

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

17 09 04

324,00

383,40

285,900

231,620

219,454

Alkalia

20 01 15*

6 480,00

6 480,00

0,000

0,000

0,065

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 26*

6 480,00

6 480,00

0,000

0,000

0,215

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 27*

6 480,00

6 480,00

0,100

0,069

0,810

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 28

6 480,00

6 480,00

0,200

0,000

0,165

Baterie i akumulatory z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niestosowane baterie i akumulatory zawierające baterie

20 01 33*

0,00

0,00

0,200

0,524

0,568

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 34

0,00

0,00

0,000

0,000

0,050

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 35*

108,00

108,00

0,000

0,000

0,086

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 36

108,00

108,00

17,200

24,660

29,540

RAZEM

5400,800

6246,764

6419,562