Ogłoszenie o zmianie

ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko

kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzecznej

i przedłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych w ramach naboru

Informuje się, że w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzecznej z dnia 23 sierpnia 2019 r. poprawia się treść w sposób następujący:

Treść ogłoszenia przed poprawieniem:

minimum 3-letni staż pracy, do którego zalicza się również wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku, którego nabór dotyczy, z zastrzeżeniem pkt. d) i e),”.

Treść ogłoszenia po dokonaniu poprawy:

minimum 5-letni staż pracy, do którego zalicza się również wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku, którego nabór dotyczy, z zastrzeżeniem pkt. d) i e),”.

UZASADNIENIE

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2018, poz. 936,z późn. zm.) kierownik samorządowej jednostki organizacyjnej powinien posiadać 5-letni staż pracy.

Z uwagi na dokonane uszczegółowienie przedłuża się termin składania dokumentów aplikacyjnych w ramach naboru do dnia 23 września 2019 r. (poniedziałek) do godz. 15:30.

Pozostałe warunki naboru wskazane w ww. ogłoszeniu o naborze pozostają bez zmian.

Dokumenty aplikacyjne złożone w pierwotnym terminie zostaną uwzględnione w toczącym się procesie naboru.