Niniejszym informuję, że w dniu 17 grudnia 2015 roku (czwartek) o godzinie 10.00 w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku odbędzie się XIII sesja Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2014-2018, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Sprawozdanie z prac Burmistrza Pasłęka w ostatnim okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Zapytania i wnioski sołtysów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz preliminarza kosztów na 2016 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych na 2016 rok dla zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2015-2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2015 budżetu gminy Pasłęk.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2016-2022.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pasłęk na 2016 rok. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pasłęku na 2016 rok.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Edward Skalij