Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka.

W dniu 05.03.2019r. podpisana została umowa z firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „TUGA” Sp. z o.o., 82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Przemysłowa 1, na realizację zadania pod nazwą: ”Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka”. Z ramienia Gminy Pasłęk umowę podpisał Pan Burmistrz Wiesław Śniecikowski. W imieniu Firmy „TUGA” Pan Ireneusz Strugała - Prokurent.
Zgodnie z umową koszt wykonania robót wyniesie 318 496,90 zł brutto, a termin zakończenia robót upływa w dniu 28.05.2019  r.
Wykonawca robót został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, w którym był jedynym oferentem.
W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa dł. 495m do Kol. Marianka.
Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej SMA 16 JENA szerokości około 3,50m., gr. 8 cm., dł. 495,00m. Podbudowa z kamiennego kłsm 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 8 cm, pobocza z kamiennego kłsm 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15cm. Jedna mijanka o szerokości 1,50m., i długości 25,00m., wykonanie barier energochłonnych N2W2 o łącznej długości 24,00m W obrębie istniejących zjazdów (zabezpieczenie krawędzi) wykonanie podbudowy z kłsm., remont istniejących przepustów, oczyszczenie z namułu przepustów, odmulenie i odkrzaczenie rowów. Wykonanie poboczy z kłsm szerokości 0,75m. Spadki podłużne zgodne z istniejącymi spadkami nawierzchni. Spadki poprzeczne daszkowe 2%. Uzupełnienie humusem średniej grubości 15 cm wraz z obsianiem trawą – uzupełnienie skarp za poboczem.
Firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „TUGA” Sp. z o.o. wykonała w roku 2018 pierwszy etap nawierzchni asfaltowej - odcinek o dł. 500m za kwotę 331 499,99 zł

Opracował: Rafał Skalij.