W dniu 3 czerwca 2019 r. Pan Sławomir Sadowski Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski podpisał umowę na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych realizację zadania pn. „Budowa drogi Dargowo-Piniewo”. Wysokość dofinansowania ustalono w wysokości 1 451 771,76 zł na podstawie wniosku złożonego w roku 2018. Gminę Pasłęk reprezentował Pan Wiesław Śniecikowski Burmistrz Pasłęka oraz Pani Bożena Adamczyk Skarbnik Gminy.
W ramach zadania planowana jest budowa jezdni asfaltowej o szerokości 5 m od skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Dargowo do końca wsi Piniewo, oraz budowa dróg wewnętrznych w Piniewie o nawierzchni asfaltowej o szerokości 4,5 m. Łącznie przebudowany zostanie odcinek o długości ponad 2,3 km. Do przebudowy planowane są wszystkie przepusty pod drogą oraz oczyszczenie i udrożnienie rowów. W Piniewie planowany jest chodnik z kostki betonowej o łącznej powierzchni 451 m2 oraz przystanek autobusowy z wiatą przystankową. W ramach zadania przebudowane zostaną zjazdy o nawierzchni bitumicznej o łącznej powierzchni 394,0 m2 na przyległe pola oraz zjazdy na posesje z kostki betonowej o łącznej powierzchni 285,0 m². Wykonane zostaną elementy bezpieczeństwa ruchu w postaci barier ochronnych oraz nowa organizacja ruchu.
Wartość całego zadania oszacowana została na kwotę ponad 2 mln 800 tys. zł.


Opracowała: Marzena Sidor


 W dniu 4 czerwca 2019r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ZIEJA” Ryszard Zieja z siedzibą w Łomży na realizację zadania pn. „Budowa drogi Dargowo-Piniewo”. Wykonawca robót został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego na który wpłynęło 5 ofert. Ceny ofert wyniosły od najniższej 2 689 169,87 zł  do najwyższej  4 136 512,83 zł brutto. Na dzień dzisiejszy wartość całego zadania  oszacowana została na kwotę  ponad 2 mln 800 tys. zł. 

Koszt robót budowlanych zgodnie z umową wyniesie 2 689 169,87 zł, termin wykonania prac upływa w dniu 30 września 2019r. Wykonawca zadeklarował rozpoczęcie robót w ciągu dwóch tygodni.
Przy podpisaniu umowy z wykonawcą obecni byli przedstawiciele Rady Miejskiej w Pasłęku, sołtysi oraz mieszkańcy. Wszyscy z obecnych wyrazili swoje zadowolenie z planowanego zadania. Realizacja robót nie byłaby możliwa bez dofinansowania z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych zadania tj. w wysokości 1 451 771,76 zł.
Wykonawca korzystając z obecności sołtysów i mieszkańców poprosił o cierpliwość i wyrozumiałość w związku z uciążliwościami w wyniku prowadzonych robót drogowych.

Opracowała: Marzena Sidor.


 

Realizacja zadania inwestycyjnego: "Budowa drogi Dargowo-Piniewo"