belka JPG

W dniu 28 lutego 2019 r. w Olsztynie Burmistrz Pasłęka Wiesław Śniecikowski, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bożeny Adamczyk, podpisał umowę z Województwem Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja miasta – remont murów obronnych w Pasłęku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Z ramienia Urzędu Marszałkowskiego umowę podpisali Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin i Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Miron Sycz.

W ramach podpisanej umowy Gmina Pasłęk otrzymała 8 524 753,46 zł dofinansowania, i jest to niewątpliwie największe dotychczas pozyskane przez pasłęcki samorząd jednorazowe dofinansowanie od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Remont odcinka 1 000 metrów murów będzie kosztował łącznie około 16 500 000,00 zł (koszt robót budowlanych i nadzorów). W najbliższym czasie uruchomione zostaną procedury związane z ustawą prawo zamówień publicznych oraz z efektywnym zaplanowaniem i przeprowadzeniem prac restauratorskich średniowiecznego muru obronnego.
Zestawienie długości i powierzchni murów:
Etap I – 356 m, pow. zab. 404m2, ( z tego 34,00m. zostało wyremontowane w 2018r.)
Etap II – 364 m, pow. zab. 415m2,
Etap III – 284m, pow. zab. 324m2.
Razem 1004m, pow.zab.1143m2. (po remoncie 970,00m powierzchnia zabudowy 1104,29 m2)

Opracował: Rafał Skalij


 belka JPG

Mam zaszczyt poinformować Państwa, że w dniu 24 czerwca 2019r. podpisana została umowa na realizację zadania pn. „Remont murów obronnych w Pasłęku”.


Po wielu latach starań władz Pasłęka, w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków UE, osiągnięty został cel, którym jest generalny remont zabytkowych średniowiecznych murów obronnych na terenie Starego Miasta w Pasłęku. Inwestycja ta zwieńczy wcześniej zrealizowane zadania inwestycyjne związane z restauracją Pasłęckiej Starówki. Stało się to możliwe dzięki niżej opisanym działaniom.
Od wielu lat Burmistrz Pasłęka czynił wielokierunkowe starania o pozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych, zarówno krajowych jak i unijnych, na remont pasłęckich zabytkowych murów obronnych, których stan z roku na rok się pogarszał. Ponad 1000 metrów średniowiecznych murów wymaga podjęcia natychmiastowych prac renowacyjnych.
Starania te zostały zwieńczone sukcesem. W dniu 28 lutego 2019 r. w Olsztynie Burmistrz Pasłęka podpisał umowę z Województwem Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja miasta – remont murów obronnych w Pasłęku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Z ramienia Urzędu Marszałkowskiego umowę podpisali Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin i Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Miron Sycz.
Na podstawie ww. umowy Gmina Pasłęk otrzymała 8 524 753,46 zł dofinansowania na renowację murów, i jest to najwyższe dotychczas pozyskane jednorazowo przez pasłęcki samorząd dofinansowanie od czasu uruchomienia funduszy unijnych.
Przedsięwzięcie związane z remontem średniowiecznych murów obronnych, z uwagi na skalę i trudność przeprowadzania tego typu inwestycji, zostało podzielone na trzy etapy, które zostaną zrealizowane w latach 2019-2021.
Projektowane prace dotyczące remontu murów obejmują m.in.:
• usunięcie z murów roślinności, zanieczyszczeń i wcześniejszych punktowych „napraw" z użyciem cementu;
• naprawę i odbudowę korony murów oraz wprowadzenie izolacji wodochronnej;
• uzupełnienie kamieni i cegieł, które wypadły z lica muru;
• wzmocnienie niektórych odcinków murów mikropalami kotwiącymi;
• wzmocnienie niektórych odcinków fundamentów ew. podłoża.
Zastosowanie konserwacji zachowawczej wynika z:
• obowiązujących przepisów w zakresie ochrony zabytków;
• braku dostatecznej wiedzy na temat historii budowy i formy murów, jaką posiadały zanim popadły w ruinę, dlatego wszelkie próby odbudowy prowadziłyby do zakłamania i upowszechnienia mylnej wiedzy o historii, gdyż :
- rekonstrukcja zawsze prowadzi do zniszczenia autentycznej substancji;
- odbudowa ruin narusza ich wartości kulturowe;
- wartość historyczna przejawia się w charakterze dokumentalnym zabytku, stąd konieczność zachowania go w formie autentyku, który ma wartość naukową i emocjonalną.
Przez najbliższe 3 lata Gmina Pasłęk będzie prowadziła jedną z największych inwestycji ratujących pasłęckie mury obronne od czasu ich wzniesienia. Bez środków finansowych z Unii Europejskiej gmina nie byłaby w stanie przeprowadzić tak dużej operacji budowlanej.
Wykonawcą robót budowlanych będzie Konsorcjum firm: Lider Renovatorium Konserwacja Obiektów Zabytkowych i Ochrona Dziedzictwa Sp. z o.o., ul. Karola Bohdanowicza 17/37, 02-127 Warszawa, Agis Management Group Sp. z o.o., ul. Staromiejska 49, 84-230 Rumia.Wartośc kontraktu objętego remontem - 9 483 300,00 zł.
Zestawienie długości i powierzchni murów:
Etap I – 356 m, pow. zab. 404m2 ( z tego 34,00m. zostało wyremontowane w 2018r)
Etap II – 364 m, pow. zab. 415m2,
Etap III – 284m, pow. zab. 324m2.
Razem: 1004m, pow. zab. 1143m2 (po remoncie 970,00m murów, powierzchnia zabudowy wyniesie 1 104,29 m2).

Opracował: Rafał Skalij


 

belka JPG

Firma LIDER KONSORCJUM: Renovatorium Konserwacja Obeirktów Zabytkowych i Ochrona Dziedzictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, członek konsorcjum: Agis Management Group Sp. z o.o. z siedzibą w Rumi jest wykonawcą remontu murów obronnych w Pasłęku - etap III. Umowa została zawarta w dniu 24-06-2019r. Inwestycja III etap musi być zrealizowana do dnia 31-12-2019r. Koszt 3 161 100,00 zł. Dł. muru etap III – 284m, pow. zab. 324m2. Obecnie firma ogrodziła teren, roztawiła rusztowania, roztawiła osłony z siatki zabezpieczającej. Prowadzone są prace związane z rozebraniem cegieł, luźnych bloczków, rozebraniem czapki z cegieł,
Planowana inwestycja obejmuje :
- usunięcie z murów roślinności, zanieczyszczeń i lokalnych XX-wiecznych „ napraw z użyciem cementu,
- napraw korony murów i wprowadzenia izolacji wodochronnej,
- uzupełnienie kamieni i cegieł, które wypadły z lica muru,
- wzmocnienie niektórych fundamentów ew. podłoża.

Opracował: Rafał Skalij