28 października 2019 r. podpisana została umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie w latach 2019 i 2020 zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Pasłęk”. Zadanie jest realizowane w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Łączny koszt przedsięwzięcia to 33.689,43 zł z czego 28.636,01 zł (85%) stanowi dotacja ze środków NFOŚiGW w Warszawie (16.844,71 zł - 50%) i z WFOŚiGW w Olsztynie (11.791,30 zł – 35%), natomiast kwota w wysokości 5.053,42 zł (15%) to środki własne Gminy Pasłęk. Zadanie obejmuje usunięcie i unieszkodliwienie eternitu z 17 nieruchomości położonych na terenie Gminy w szacunkowej ilości 52,651 t. Planowany termin zakończenia prac to 15.11.2020 r. Dzięki środkom gminnym oraz pozyskanym z ww. Funduszy właściciele nieruchomości uczestniczący w zadaniu otrzymają dotację w formie pokrycia 100% kosztów związanych z usunięciem tego niebezpiecznego wyrobu. 
Wykonawcą prac w roku 2019 wyłonionym w trybie zapytania ofertowego na podstawie najniższej ceny jest ECO-POL Sp. z o. o. z siedzibą w Pruszczu (86-120) przy ul. Dworcowej 9. Spółka ta jest właścicielem składowiska odpadów w Małociechowie, na którym zostaną zdeponowane wyroby azbestowe.
Jest to już dziewiąta edycja zadania polegającego na usuwaniu azbestu realizowanego przez Gminę z udziałem środków pochodzących z NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Olsztynie. W latach 2011-2018 samorząd Pasłęka udzielił dotacji na usunięcie azbestu 178 właścicielom nieruchomości. Masa zutylizowanych płyt eternitowych to ponad 500 ton, a łączny koszt wyniósł 266.214,31 zł, z czego kwota w wysokości 58.920,13 zł to środki własne Gminy, a 207.294,18 zł - to dotacja przyznana Gminie ze środków ww. Funduszy.

loga WFOiGW i NFOiGW

Dobiegają końca prace związane z realizacją I etapu zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Pasłęk”. Wykonawcą prac w 2019 r. jest firma ECO-POL Sp. z o. o. z siedzibą w Pruszczu (86-120) przy ul. Dworcowej 9, wyłoniona w trybie zapytania ofertowego, na podstawie najniższej ceny. Zadanie obejmuje demontaż, transport i utylizację płyt falistych azbestowo-cementowych z 12 nieruchomości położonych na terenie gminy. Aktualnie azbest został zdemontowany i zabezpieczony na poszczególnych nieruchomościach. W najbliższych dniach odpady zostaną zważone i przetransportowane na składowisko odpadów niebezpiecznych w Małociechowie. Termin zakończenia prac przypada na 30 listopada 2019 r. Szacunkowa masa wyrobów azbestowych, które zostaną unieszkodliwione w ramach I etapu zadania to ok. 27 ton. 
Przedmiotowe zadanie jest współfinansowane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Łączny koszt przedsięwzięcia (w 2019 r. i 2020 r.) to 33.689,43 zł z czego 28.636,01 zł (85%) stanowi dotacja ze środków NFOŚiGW (16.844,71 zł - 50%) i z WFOŚiGW w Olsztynie (11.791,30 zł – 35%), natomiast kwota w wysokości 5.053,42 zł (15%) to środki własne Gminy Pasłęk. Dzięki środkom gminnym oraz pozyskanym z ww. Funduszy właściciele nieruchomości uczestniczący w zadaniu otrzymają dotację w formie pokrycia 100% kosztów związanych z usunięciem tego niebezpiecznego wyrobu.

loga WFOŚiGW i NFOŚiGW