foto_0054Urodził się 3 kwietnia 1937 roku w Grudziądzu. W tym mieście ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. W latach 1955-1960 studiował historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bezpośrednio po studiach, w 1960 roku, podjął pracę jako nauczyciel historii w Liceum Ogólnokształcącym w Pasłęku, której to pracy pozostał wierny do końca działalności zawodowej. Pracując w pasłęckim liceum, podjął wysiłek podniesienia kwalifikacji zawodowych. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim uzyskując II stopień specjalizacji zawodowej.

Całe swoje życie zawodowe związał nierozerwalnie z trudną i odpowiedzialną pracą nauczyciela historii w pasłęckim Liceum Ogólnokształcącym. Był nauczycielem wielu roczników uczniów tej szkoły. Pod jego kierownictwem uczniowie zdobywali nagrody w olimpiadach i konkursach z wiedzy historycznej. Niemniej ważne było kształtowanie przez Pana Stanisława Paździora pozytywnych postaw i charakterów młodzieży szkolnej. Autorytet, którym się cieszył wśród uczniów, rodziców i grona pedagogicznego wywierał pozytywny wpływ na postawy i wybór drogi życiowej wielu pokoleń pasłęczan.

Na szczególne uznanie zasługuje działalność społeczna i udział w życiu publicznym Miasta i Gminy Pasłęk oraz powiatu elbląskiego.

Do 1975 roku był kilka kadencji radnym Powiatowej Rady Narodowej w Pasłęku. Od 1990 roku, z przerwą w latach 1998-2002, kiedy sprawował mandat radnego Rady Powiatu Elbląskiego, sprawuje mandat radnego Rady Miejskiej w Pasłęku i pełni funkcję przewodniczącego tej rady. W 1997 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Obchodów 700-lecia Praw Miejskich Miasta Pasłęka.

Całe życie zawodowe Pana Paździora nacechowane było aktywnością społeczną. W ten sposób realizował własne pasje, które miały istotny wpływ na życie szkoły, w której pracował, miasta, w którym mieszkał i lokalnej społeczności, w której egzystował. Był prelegentem Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Organizował pracę Koła Historycznego w pasłęckim LO. Zorganizował wystawę z okazji 1000-lecia Państwa Polskiego. Jest jednym z inicjatorów Izby Historycznej w Pasłęku. Publikował artykuły o Pasłęku w czasopiśmie „Warmia i Mazury” oraz gazecie lokalnej „Tęcza”. Jest współautorem monografii Pasłęka pt. „Pasłęk z dziejów miasta i okolic 1297-1997” wydanej z okazji jubileuszu 700-lecia praw miejskich Pasłęka. Jako przewodniczący Rady Miejskiej uczestniczył w rozwoju partnerskiej współpracy gminy z podmiotami zagranicznymi.

Honorowy obywatel Pasłęka od 29 czerwca 2001 roku.