skalij_zdjcie-1Urodził się 31 marca 1950 r. w Księżnie gm. Wilczęta. Mieszkańcem Pasłęka jest od 1973 roku. Jest osobą publiczną – działaczem samorządowym. Od kilkudziesięciu lat pracuje zawodowo i prowadzi szeroką działalność publiczną i społeczną na terenie Miasta i Gminy Pasłęk ma duże osiągnięcia na wszystkich wyżej wymienionych płaszczyznach działalności.

Od 1990 roku, tj. szóstą kadencję, nieprzerwanie sprawuje mandat radnego Rady Miejskiej w Pasłęku. Fakt ten wskazuje, że mieszkańcy Pasłęka darzą go niezmiennie dużym zaufaniem i poważaniem. Bogate doświadczenie i osiągnięcia zawodowe w sprawach oświatowych oraz prestiż społeczny Pana Skalija doceniła Rada Miejska w Pasłęku powierzając mu funkcję przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Przestrzegania Prawa przez dwie kadencje, tj. w latach 1990 – 1994 i 1994 – 1998. Natomiast w kolejnej kadencji pasłęckiego samorządu został wybrany przez Radę Miejską w Pasłęku – jako radny tej rady – na członka Zarządu Miejskiego w Pasłęku, którą to funkcję pełnił w latach 1998 – 2002. Od 2002 roku, jako radny, trzecią kadencję piastuje funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pasłęku i członka Komisji Społeczno – Oświatowej.

Jego działalność społeczna związana z pełnieniem w/w funkcji publicznych związana była z realizacją zadań gminy dotyczących w szczególności reformy oraz rozwoju oświaty i placówek oświatowo – wychowawczych Miasta i Gminy Pasłęk, zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego Miasta i Gminy Pasłęk, zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców Miasta i Gminy Pasłęk oraz indywidualnych potrzeb najuboższej części naszej gminnej społeczności.

Pan Edward Skalij pełni lub pełnił szereg innych funkcji społecznych w pasłęckim samorządzie i poza nim, np: członka Komisji Rozjemczej Ogródków Działkowych „ Konwalia”, członka grupy założycielskiej organizacji pomocy humanitarnej „LAZARUS” w Pasłęku, Przewodniczącego Zespołu Nauczycieli Chemii Powiatu Pasłęckiego.

Pan Edward Skalij całe swoje życie zawodowe związał z Pasłękiem, które poświęcił pracy w pasłęckiej oświacie. W latach 1973 - 1986 pracował jako nauczyciel chemii w Zespole Szkół w Pasłęku. W 1986 roku został powołany na stanowisko wicedyrektora Zespołu Szkół w Pasłęku, a w 1990 roku objął stanowisko dyrektora tej szkoły.

Zespół Szkół w Pasłęku, będący największą placówką oświatową w Pasłęku, pod kierownictwem dyrektora Edwarda Skalija przeszedł rewolucyjny proces rozwoju, w szczególności w zakresie bazy lokalowo - technicznej. Został przeprowadzony generalny remont budynku głównego szkoły i dobudowane zostało dodatkowe skrzydło szkoły. Po rozbudowie szkoła mogła wreszcie zacząć pracować na jedną zmianę, a uczniowie mogą kończyć lekcje do godziny 15,00, a nie jak dotychczas – nawet po godz. 20,00. Dzięki inicjatywie i odważnej decyzji dyrektora Skalija, w 2000 roku została wybudowana nowoczesna, największa w Pasłęku, hala sportowa przy Zespole Szkół, w której odbyła się Ogólnopolska Inauguracja Roku Olimpijskiego` 2000. Natomiast w 2006 roku, dzięki staraniom dyrektora Skalija, przy szkole tej został wybudowany piękny kompleks boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią.

Do realizacji swoich planów związanych z rozwojem i rozbudową Zespołu Szkół, dyrektor Skalij włączył przedstawicieli lokalnej społeczności poprzez powołanie do życia Towarzystwa Pomocy Liceum Ogólnokształcącemu w Pasłęku, które, przy udziale dyrektora Skalija, zainicjowało i zrealizowało szereg przedsięwzięć bardzo cennych dla poziomu nauczania i rozwoju zaplecza dydaktyczno – technicznego tej szkoły.

Pan Edward Skalij to zasłużony pasłęcki nauczyciel i pedagog, wielokrotnie nagradzany i odznaczany za swoją pracę, m in.:Srebrnym Krzyżem Zasługi - w 1997 roku, Złotym Krzyżem Zasługi – w 2003 roku, Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego – w 1997 roku, Honorową Odznaką za zasługi w sporcie szkolnym – w 2000 roku, nagrodą Ministra Edukacji Narodowej – w 1999 roku, nagrodą Kuratora Oświaty – w 1981r., 1987r., 1989 r., 1991r. i 1997 r., nagrodą Starosty Elbląskiego – w 2002 i 2006 roku.

Inne warte odnotowania osiągnięcia zawodowe i inicjatywy Pana Edwarda, jako nauczyciela i dyrektora szkoły, dotyczące procesu kształcenia i wychowania uczniów Zespołu Szkół w Pasłęku, to: zawarcie w 1991 roku porozumienia z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim dotyczącego eksperymentu połączenia egzaminu dojrzałości z egzaminem wstępnym na niektóre kierunki studiów na tej uczelni, opracowanie i wprowadzenie do realizacji w roku szkolnym 1999/2000 programu nauczania informatyki w klasie matematyczno – fizycznej, wdrożenie innowacji pedagogicznej w roku szkolnym 2008/2009 polegającej na nauczaniu zagadnień z z zakresu bezpieczeństwa publicznego, dającej możliwość starania się o licencję pracownika ochrony, organizacja Wojewódzkich Igrzysk Samorządowych w 2007 roku, współorganizacja Dyskusyjnego Forum Młodzieży powiatów Elbląg i Steinburg (Niemcy) połączonego z wymianą młodzieży w latach 2002, 2004, 2005 i 2006, coroczna organizacja Festynu Licealnego dla społeczności szkolnej i mieszkańców Miasta i Gminy Pasłęk, w których uczestniczy od 1500 do 2000 osób, organizacja pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej (z wykorzystaniem Banku Żywności, opieki społecznej, systemu stypendialnego), przeciwdziałanie narkomanii i innym patologiom wśród młodzieży przy współpracy Policji i Straży Miejskiej.

Honorowy obywatel Pasłęka od 9 czerwca 2009 roku.