W 2016 roku przeprowadzona została w Pasłęku prospekcja nieinwazyjna z wykorzystaniem metod geofizycznych, która swym zasięgiem objęła obszar wokół zamku krzyżackiego. Wyniki tego rozpoznania stwierdzały, że poniżej obecnego poziomu gruntu znajduje się szereg "anomalii". Jako "anomalie" należy tu rozumieć obiekty, które wyróżniają się cechami fizycznymi od otaczającej je ziemi - mogą to być na przykład relikty murów, pozostałości obiektów wziemnych lub ślady po pożarach. Jedna z tych "anomalii" była szczególnie ciekawa, gdyż miała ona formę pasa ułożonego na linii zbliżonej do wschód-zachód, pomiędzy zamkiem a pobliskim kościołem i znajdowała się na głębokości pomiędzy 4 a 6 metrów. W wykonanym odwiercie zanotowano na głębokości około 4 m dużą ilość gruzu ceglanego, którego nie udało się wierceniem przebić. Jedną z możliwych interpretacji tej struktury jest powiązanie jej z tunelem wspominanym w tekstach źródłowych, który rzekomo miał łączyć właśnie zamek i kościół.

W dniu 3 lipca 2017 roku rozpoczęły się w Pasłęku badania archeologiczne mające na celu weryfikację wspomnianego odkrycia. By móc odsłonić poszukiwaną strukturę wytyczono wykop o powierzchni 10x12 m. W odwiercie wykonanym w 2016 roku udało się stwierdzić, że do głębokości około 1,5 m zalegają przemieszane frakcje piaszczysto-ziemiste z dużą domieszką gruzu ceglanego - prawdopodobnie niwelacje z okresu powojennego. Z tego względu zdecydowano na ich eksplorację mechaniczną z użyciem koparki. Pierwsze trzy dni badań wykazały, że niwelacje powojenne mają zdecydowanie większą miąższość. Po uzyskaniu głębokości około 180 cm, w eksplorowanym pokładzie nadal w bardzo dużej liczbie występuje materiał nowożytny. Jest on najczęściej reprezentowany przez naczynia kuchenne i stołowe wykonane z fajansu, pseudomajoliki, porcelany, kamionki i szkła. Bardzo licznie występuje także gruz ceglany, wśród którego można rozróżnić cegły od całkiem współczesnych, aż po gotyckie. Może to sugerować, że eksplorowaną niwelację stworzyły gruzowiska zwożone tu ze zdewastowanej starówki. Są to zapewne relikty zawalonych ścian starych kamienic wraz z młodszymi ich przebudowami.

Na obecnym etapie eksploracja jest wstrzymana w celu zadokumentowania ścian wykopu i odsłoniętego poziomu oraz w celu szczegółowego opisania wszystkich wydzielonych jednostek stratygraficznych.